‏سرانجام تنها لعنت در قلب می‌ماند نه عشق.

غرق شدن به معنیِ افتادن در آب نیست؛ هیچ‌کس ماهی را غرق‌شده نمی‌داند. انسان در امیالِ خود غرق می‌شود. غرق شدن یک معنی است، وصفی کُشنده.
غرق شدن یعنی سقوط در جایی که برای تو نیست.

‏رفیق، نیمه‌راه است؛ نه دشمن!

‏دوست نداشتن من دوست‌داشتنی‌تر است.

‏شایسته است هرکس خنجری برگیرد و آن قسمت از قلبش که برای دوست‌داشتن و دوست‌داشته‌شدن است را بِبُرد، پیش از آنکه سنگینی این تکهٔ اضافه او را در خاک فروبَرَد.

‏عده‌ای عهد کرده‌اند مرا دوست نداشته باشند. عده‌ای دیگر عهد کرده‌اند مرا برنجانند. برخی دیگر متعهد شده‌اند فراموشم کنند. و سهم من؟ دوست نداشتن پیمان‌شکنان و قلبی چروکیده و تاریک بسان کلبه‌ای متروکه و خیس بر گونهٔ جغدی گریان و مادرمرده، نشسته بر درختی تماماً سوخته.

من مسکنم و تو آن‌که درد ندارد.

‏خورشید می‌تابد چون غم‌هایم را نمی‌داند و ماه نیز.

‏انسان‌ها دو دسته‌اند؛ بی‌وفا و بی‌وفاتر. اگر کلمهٔ «انسان» از ریشهٔ «انس» باشد، طعنه‌ای بسیار غم‌انگیز و بُرّنده است.

‏همه خائن‌اند؛ اگر بتوانند.

‏آن‌که خون ما را رها می‌کند، شایسته است تا ابد، روزانه گلش پژمرده بروید و از ترس اتمام بویش، هرگز نتواند آن را ببوید؛ هرچند این برایش کافی نیست.

راستگو دروغ می‌گوید اما دروغگو راست نخواهد گفت.

‏سیاه‌زا تا ابد سیاه خواهد زایید.

من حامی بایکوت کالاهای سوئدی هستم.

‏اگر در دفاع از یک قضیه شکست خورده‌ایم، باید مدافعان را عوض کنیم نه قضیه را.

- غسان کنفانی

‏اینکه ما جواب یک شبهه را می‌دانیم یا گمان می‌کنیم ایمانمان مستدل است و شبهات نمی‌توانند ایمانمان را خدشه‌دار کنند، دلیل نمی‌شود که پیوسته به شبهات چشم بدوزیم؛ زیرا کوچک‌ترین اثرش این است که تعظیم دین و نصوص الهی را در قلب از بین برده و ما را به‌سوی گستاخی درمورد دین سوق می‌دهد.

تنها بودن بد نیست، تنها شدن بده.

‏دین زيباست، وقتی هزينهٔ گذران زندگی از آن تأمين نشود!

اگر مسلمانی، سود بانکی ربا و حرام و اتفاق بر این است.

اگر وطن‌پرستی، سود بانکی اساسی‌ترین راه برده‌سازی کشور در برابر سیستم مالی جهانی است.

اگر انسان‌دوست و حامی حقوق فقرا هستی، سود بانکی، ابزار سرمایه‌داران برای دزدیدن اموال مردم است.

-محمد الهامی

فرانسه، سفیر روسیه را به‌دلیل انتشار کاریکاتوری از اروپا توسط سفارت روسیه، فراخواند.
ببخشید، گفتید «فرانسه» و «کاریکاتور»؟!
مگه «آزادی بیان» رو مقدس نمی‌دونستید؟؟

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.