AHMAD boosted
AHMAD boosted
AHMAD boosted
AHMAD boosted
AHMAD boosted

به عنوان کسی که عزیزترین فرد زندگی، پدرم را به دلیل ابتلا به همین بیماری از دست دادم، اکیدا توصیه می‌کنم مطالعه کنید.
---
RT @bbcpersian
سرطان روده یکی از شایع‌ترین انواع سرطان است و در سال‌های اخیر به خصوص در میان جوانان افزایش چشمگیری پیدا کرده است bbc.com/persian/world-features
twitter.com/bbcpersian/status/

ماستودون حالتی داره که بشه یادداشت بلند منتظر کرد؟ مثل ماکروبلاگینگ؟

چطور ماستودون را روی ویندوز استفاده کنم؟

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.