جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه
بی یاد تو هر جا که نشستم توبه

در حضرتِ تو، توبه شکستم صدبار
زین توبه که صد بار شکستم توبه

"ابوسعید ابوالخیر"

از مام وطن به گشت ارشاد سلام
از جانب ما به دزد بغداد سلام
دیروز پس از نماز، شیطان رجیم
رو کرد به شیخ و گفت استاد سلام 😉

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.