بوق آزمایشی برای بررسی وضعیت پشتیبانی از متن دوجهته

یک two سه four

one دو three چهار

یک two سه four
one دو three چهار

یا متن دوجهته

یا bidi

متن فارسی برای و
English text for and

Follow

اشاره به @ahangarha@fediverse.blog و ادامه متن
یک two سه four
one دو three چهار

یا متن دوجهته

یا bidi

متن فارسی برای و

@ahangarha به حساب @ahangarha@fediverse.blog اشاره می‌کند و سپس ادامه متن

I mentioned @ahangarha and blah blah

@ahangarha mentioned @Ahangarha@pixelfed.social and continued...

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.