آیا «ماستودن، نسخه شکست آزادی بیانه»؟

کاربری روی توییتر، ماستودون را «نسخه شکست آزادی بیان» نامیده است. آیا چنین است؟ fediverse.blog/~/آزاد/آیا-ماست

@ahangarha @ahangarha
این برای من هم خیلی موضوع جالبی بود. برای این که ببینیم ماستدون چجوری با آزادی بیان مقابله می‌کنه، فقط کافیه مثال Gab رو دید.

@ahangarha @ahangarha

با این که قبلا درخواست داده شد که نمونه‌های Gab بسته بشن [1] اما ماستدون این کار رو انجام نداد. به‌جاش یک نوع پیمان‌نامه ساخت [2] تا اگر قوانین نمونه‌ای با این پیمان‌نامه سازگار باشه، جزو لیست‌های عمومی قرار داده باشه.

اما در مقابل اون Tusky توی سورسش ارتباط با Gab رو قطع کرده. [3]

1: github.com/tootsuite/mastodon/issues/11129
2: joinmastodon.org/covenant
3: github.com/tuskyapp/Tusky/pull/1303

Follow

@ebi
ممنون بابت اطلاعات دقیقی که دادی.

خیلی بده که در کد، چنین چیزی زورکی اعمال بشه. Sengi هم داره چنین کاری می‌کنه.

اصلا شاید بشه گفت که چنین کاری، نقض آزادی صفرم وو نقض یکی از شروط متن‌بازه
@ahangarha@fediverse.blog

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.