خاطرتون هست چند وقت پیش رو معرفی کردم؟ یک تحت وب برای طراحی رابط و تجربه کاربری؟

اون زمان یه درخواست همراه با توضیحات دادم که پشتیبانی از RTL رو اضافه کنند. امروز، منتشر شد!

من، مشکلات نرم‌افزارهای آزاد رو می‌بینم اما به جای منفی‌بافی‌های بی‌نتیجه (البته نتیجه داره: تعمیق وابستگی به راهکارهای انحصاری) یک گام هرچند کوچک برای بهبود بر می‌دارم. اگر شد، کد می‌زنم. اگر نشد،‌ گزارش می‌کنم یا راهکار پیشنهاد می‌دم.

خلاصه این که یه کاری می‌کنم.

@ahangarha
آقا، شما بیا توی تیم لیبره‌آفیس! حقوق خوب با بیمه و مزایا

Follow

@afshin
😁
هستم. گاهش مساله اینه که مشکلاتی که پیش میاد رو نمی‌تونم بازتولید کنم. در نتیجه گزارش‌اش چندان کفید نخواهد بود.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.