مقاله خوبی درباره تجربه شخصی در لهسان از مبارزه‌اش فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه بدون استفاده از نرم‌افزارهای غیر آزاد اینجا منتشر شده است:

gnu.org/education/how-i-fought

در حال ترجمه‌اش با کمک ترگمان هستم.

تجربه مکتوب فارسی از تلاش برای استفاده از در ایران داریم؟

در بخشی از این مطلب البته روایت نادرستی درباره متن‌باز وجود دارد. قبلا بارها عنوان شده است که متن‌باز یا اوپن‌سورس بودن متفاوت است با این که کد منبع یک برنامه در دسترس باشد.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.