بعد از مشکلی که برای حسابم پیش اومد، تا جایی که یادم بود بچه‌ها رو دوباره دنبال‌کردم. اگه یادم رفته دنبالتون کنم، بهم بگید.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.