توی #ماتریکس گروهی برای بحث و تبادل نظر در مورد #ترجمه نداریم؟

Follow

@mskf1383
من ندیده‌ام. خوب می‌شه شما راه‌اندازی کنی.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.