Follow

مقاله: ؛ چیستی، چرایی، چگونگی

ما فارسی‌زبانان بارها با مشکل عدم نمایش صحیح متن‌های فارسی در محیط‌های دیجیتال مواجه شده‌ایم. یکی از این مشکلات، عدم نمایش متن فارسی در جهت صحیح است. در این مطلب در این باره می‌نویسم.

fediverse.blog/~/AzadCode/%D9%

مقاله: متن دوسویه در وب ۲: شروع کار

پس از آن که درباره چیستی و چرایی پشتیبانی صحبت کردم زمان کار فرارسیده است. در این بخش به پیاده‌سازی کلی این قابلیت می‌پردازم.

fediverse.blog/~/AzadCode/%D9%

مقاله: متن دوسویه در وب ۳: پایان کار
پیش‌تر دیدیم که چطور می‌شود پشتیبانی از را در صفحات وب پیاده‌سازی کنیم. این بار با مروری بر خصوصیات css مربوطه، کار را تمام می‌کنیم.

fediverse.blog/~/AzadCode/%D9%

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.