خوب ظاهرا که همه چیز به خیر خوشی پیش رفت.

خوب تا اینجا که احساس می‌کنم خیلی روون‌تر کار می‌کنه. یک سری جنگولک‌بازی هم داره برای باز و بسته کردن برنامه‌ها اما بیش از هر چیز، بهبود دسترسی افزاره‌های صدا به چشمم میاد.

قبلا باید می‌رفتی در تنظیمات تا نوع اتصال بلوتوث رو مشخص کنی.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.