Follow

در ابتدای سال ۲۰۲۱ مدیر توییتر صحبت از این کرده بود که در حال بررسی گزینه‌های برای نامتمرکز کردن توییتر هستند و استفاده از اکتیویتی‌پاب (مانند ) یکی از گزینه‌هاست.

آیا اون ماجرا به فروش الان توییتر ارتباطی داره؟ باید دید.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.