درباره guilt activism چیزی شنیده‌اید؟ بعید می‌دونم. چون ظاهرا چنین ترکیب پیش‌تر کاربرد نداشته. به کنش‌گرنماهایی گفته می‌شه که مساله‌شون نه موضوع ظاهری کنش‌گری‌شون بلکه لجن‌مالیدن بر صورت کسانی است که دارن تلاش می‌کنند.

دنبال معادل مناسب فارسی هستم براش. متاسفانه مثال‌هاش هم کم نیست.

Follow

اگر برای شما هم مفهوم guilt activism غریبه این ویدئو رو ببینید روشن بشه:

yewtu.be/watch?v=wUYpgP-St_A

این رو نباید با حالتی اشتباه گرفت که شخصی کاری کرده که شایسته شرم‌ساری است و کسی آن را بیان کند.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.