نفر اول روی لینکدین یک مطلب فارسی نوشته.
نفر دوم که ایرانی هم هست انگلیسی جواب داده.

یعنی چی؟

@ahangarha لینکدین فارسی زبانها یکی از مزخرف‌ترین چیزهایی است که دیدم.

Follow

@Behmerdco
کلا لینکدین فضای بیماری داره. فضای فارسی‌اش هم بدتر.
فضا عمدتا فضای اینه که ادای حرفه‌ای بودن در بیارند ملت. جماعت فنی فارسی‌زبان هم که فارسی حرف‌زدن براش عاره.

@Behmerdco
یه وقت هست یکی کلا محتوای انگلیسی تولید می‌کنید. مشکلی با این ندارم. من هیچ وقت مشکلی با این نداشته‌ام که حتی کسی بیاد ارائه تماما انگلیسی بده در یک فضای انگلیسی.

اما در فضای فارسی بیای انگلیسی حرف بزنی بیش از هر چیز نشانه یک مشکله.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.