در اثبات ایرانی بودن کلی مهمل در حال انتشاره. مهمل‌ترین‌شان ارجاع به نقشه زمان هخامنشی است. حالا فارابی در چه مقطعی می‌زیسته؟ درچند درصد از کل تاریخ ایران، این مرزهای جغرافیایی تحت حکومت پادشاهان ایرانی بوده؟ ۵۰ درصد؟ ۲۵ درصد؟ ۱۰ درصد؟ ۵ درصد؟ کم‌تر؟

ایران فرهنگی را ذلیل نکنیم.

Follow

ایران فرهنگی تا جایی مثل کشمیر هم گسترش داره در حالی که هرگز کشمیر تحت حکومت هیچ سلسله «ایرانی» نبوده. از سمت دیگر، تقریبا هیچ نشانه فرهنگی ایرانی در بسیاری مناطق موجود در آن نقشه یافت نمی‌شود. ایران فرهنگی با ایرانی که با زور شمشیر (یا موشک) گسترش یابد متفاوت بوده و هست.

ما این افتخار را داریم که بزرگ‌ترین میراث‌دار ایران فرهنگی باشیم. این میراث در خطر است. مساله این است که با این میراث چه می‌کنیم؟ مولوی و سعدی و حافط و فردوسی و.. کجای هویت امروز ما هستند؟ دیوان حافظ دکور شب یلداست. چند شعر حافظ را می‌توانیم از رو درست بخوانیم؟

سعدی چه طور؟ مولوی چه طور؟ فرق ما با ترک‌هایی که حتی اسم مولوی را درست نمی‌توانند ادا بکنند اما مدعی‌اش هستند چه چیزی فراتر از همین است؟ چند کتاب تفسیر مطرح آثار مولوی توسط مولوی شناسان ایرانی نوشته شده؟

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.