تا زمانی که رویکرد ما واکنشی است، وضع‌مان همین خواهد بود که هست. به جز حرف‌های پراکندهٔ عمدتا کپی فاقد فهم قوانینی غربی، چند مقاله اساسی در فضای ای‌تی ایران درباره حقوق دیجیتال منتشر شده؟

تا وقتی حقوق دیجیتال تعریف و تبدیل به دغدغه نشه، فقط باید بگیم نه به فلان نه به بهمان.

Follow

از جامعه آی‌تی انتطاری ندارم چرا که اساسا در بسیاری موارد دچار تضاد منافع هستند با حقوق دیجیتال مردم. مایه تاسف این است که جامعه نرم‌افزار آزاد، در سکوت مطلق است. انگار نه انگار که اساس و بنیان ابن جنبش، حق حاکمیت دیجیتال مردم و کاربران بر امور رایانشی‌شون بوده.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.