در کانال تلگرامی مصطفی تاجزاده مطلبی از فردین علیخواه خواندم با عنوان «مرگ صد و سیما» یک متن احساسی ولی فاقد محتوا که به طور مشخص برای اعتباربخشی، یک نقل غلط از رولان بارت آورده است.

مایه تاسف است.

Follow

حرف بارت این است که یک اثر را می‌توان مستقل از مؤلف فهمید و تحلیل کرد. از این «چهارچوب مفهومی» که مطلقا منظورش مردن مؤلف نیست چگونه می‌توان به مرگ صدا و سیما رسید؟

اگر کمکم کنید برای فهم این موضوع ممنون می‌شم.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.