من تنها دو سناریو ادامه چنین اعتراضی می‌شناسم:

۱. حرام کردن بیت‌المال در شکم لپ‌لپ‌گرام رانتی
۲. حرکت به سمت شبکه‌های اجتماعی آزاد و خودگردان

چرا افق دید علیزاده‌ها از اولی فراتر نمی‌رود؟

twitter.com/jedaaal/status/155

چند ماه پیش پس از یکی از جلسات جدال بر سر طرح صیانت که در آن عملا علیزاده از راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت کرده بود، پیام‌های متعددی برایش فرستادم و ضمن ابراز تاسف از مواضع مطرح شده، درباره چرایی شبکه‌عای اجتماعی آزاد توضیح دادم. پاسخ: سکوت.

Follow

درد بالاتر، سکوت و چه بسا بی‌مایگی جامعه نرم‌افزار آزاد ایران است. به نظرتان چند نفر از ۴۶۰ «فعال نرم‌افزار آزاد» امضا کننده بیانیه تیر ۹۹ که ذوب در اندیشه‌ها و ارزش‌های نرم‌افزار ازاد هستند، در شبکه‌های اجتماعی آزاد فعالیت می‌کنند؟

با این وضعیت به کجا خواهیم رسید؟

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.