از شهریور ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰، چهار بیانیه در فضای جامعه نرم‌افزار آزاد ایران منتشر شده. آیا آن‌ها را خوانده‌اید؟

به نظرم ارزش‌اش را دارد که این بیانیه‌ها (به عنوان عصاره فعالیت این جامعه) در حد مروری ساده بازخوانی شوند.

Follow

گذرا اشاره کنم که این چهار بیانیه عبارت‌اند از:

- جشن روز آزادی نرم‌افزار ۹۸ تهران
- پشت پرده یک مصادره در تیر ۹۹
- بیانیه منتسب به انجمن اوپن‌استریت‌مپ ایران
- بیانیه جشن روز آزادی نرم‌افزار ۱۴۰۰ دورهمی گنو

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.