تاپتل (toptal) دیروز به خاطر انتخاب ایران به عنوان محل سکونت حسابم رو بست. دلیل؟ پیروی از قوانین امریکا.

کسی می‌تونه چه طور گوگل و توییتر و فیس‌بوک و... حساب‌های افراد ساکن ایران رو نمی‌بندن اما گیت‌هاب و گیت‌لب و تاپتل و... چنین می‌کنند؟ چند تا قانون در امریکا وجود داره؟ بماند که همون قوانین هم به صادرات اشاره داره نه ارائه خدمات رایگان.

Follow

چند نفر از مدافعین حقوق دیجیتال که از هیچ فرصتی برای زدن طرح صیانت دریغ نمی‌کنند، موضع صریح علیه این به اصطلاح پیروی از قوانین امریکا گفته‌اند؟ روا نیت که در کار تردید داشتن در حسن نیت افراد پشت طرح صیانت، به نیت عمده معترضین هم با دیده تردید نگریست؟

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.