Follow

وقتی پرشورترین افراد در یک حرکت جمعی از شور می‌افتند، زنگ خطر جدی برای موجودیت آن حرکت به صدا در می‌آید. دو راهکار پیش روست:‌ نادیده گرفتن وضعیت و دیگری آسیب‌شناسی و گام برداشتن در جهت اصلاح.

این که کدام گزینه انتخاب شود نشان دهنده ارزش‌های واقعی حاکم بر مجموعه است؛ خواه یک حکومت باشد، یک شرکت، یا یک حرکت اجتماعی

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.