در آخرین نسخه (۱۰۳) به صورت آزمایشی پشتیبانی از backdrop blue رو اضافه کرده.

Follow

با کمک این ویژگی می توان فضای پشت یک عنصر HTML در صفحه وب را محو کرد (مشابه حالتی که در تصویر می‌بینید)

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.