Follow

این آقایی که راه افتاده در گروه‌ها افراد رو تحریک می‌کنه که برید جلو من پشت‌تون هستم پارسال ازش خواسته بودند آمار فعالیت‌های بچه‌های فعال رو با اطلاعات بده.

ما خیلی دندون روی جیگر گذاشتم و زخم زبون شنیدم اما حقیقتا دیگه پرده‌پوشی جایز نیست.

جزئیات بیشتر از حقیقت پشت ایستادن ایشون تا پای جان برای نجات دیگران رو مستند منتشر می‌کنم. همه چیز هم عمومی در دسترس است.

این حرف را هم خودش خصوص به من گفته بود. غیر اخلاقی است؟ نه. چون ایشون پیشتر هم پیام‌های خصوصی دیگران را منتشر کرده است.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.