خبر خوب دیگری از دنیای : ، به زودی در نسخه ۰٫۶٫۰ از پشتیبانی خواهد کرد.

هم اکنون این قابلیت روی fediverse.blog در حال استفاده است.

اشاره به @ahangarha@fediverse.blog و ادامه متن
یک two سه four
one دو three چهار

یا متن دوجهته

یا bidi

متن فارسی برای و

@ahangarha به حساب @ahangarha@fediverse.blog اشاره می‌کند و سپس ادامه متن

I mentioned @ahangarha and blah blah

@ahangarha mentioned @Ahangarha@pixelfed.social and continued...

Show thread

بوق آزمایشی برای بررسی وضعیت پشتیبانی از متن دوجهته

یک two سه four

one دو three چهار

یک two سه four
one دو three چهار

یا متن دوجهته

یا bidi

متن فارسی برای و
English text for and

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.