Follow

این موردی که روش نظرات مختلف در مورد استقلال فردی داده شده از همون دیروز شروع شده؟ از روز پدر؟ یا یه منبع دیگه‌ای داره؟

نصف بقیه رو ندارم، همش نصف‌ه می‌مونه

· · Web · 1 · 0 · 1

@al چه ساکت ، کمرنگ شدی و مشکوک میزنی .نگی حواسم بهت نیست. دستت به نازک کاری بنده ؟

@Mmdreza نه، اصولا کم‌رنگ هستم، سوسکی می‌خونم‌تون
منتهی این چند روزه توئیتر مهم‌تر شده شوربختانه

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.