بعد نصب لینیج ۱۹.۱، پادکست‌هایی که دانلود کرده بودم و اصلا تا کجا گوش داده بودم تو کلاینت آنتناپاد همه‌ش پرید، چون با سروری سینک نبود، حیف

امروز از نو نصب‌ش کردم کلاینت رو و تعدادی پادکست هم اضافه کردم

Follow

گفتم برم از نو تست کنم، شاید این بار اجازه‌ی ثبت‌نام داد جی‌پادر

· · Web · 1 · 0 · 0

از شانس خوب این‌بار شد، حالا باید تست کنم ببینم چقدر قوی‌ه این پیوند مبارک

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.