Pinned post
Pinned post
Pinned post

ای کاش یکی الان زنگ بزنه بگه بپوش دارم می‌آم دنبالت

مرحوم و ربل نیستن ماستودون خفته.

Attention all IRC bridge users (cc @liberachat@twitter.com & friends) - we have *finally* improved the format for bridging replies; Matrix should now be a much better citizen on IRC. (disclaimer: this reply format shamelessly stolen without permission from @jessnode@twitter.com :P)

داشتم framagit.org/framasoft/mobiliz رو نگاه می‌نداختم.
نرم‌افزار جالبیه واسه برگزاری ایونت‌ها و... منتهی هنوز به فارسی ترجمه نشده.
یه وقت آزاد پیدا کنم قطعا سعی می‌کنم در ترجمه‌اش به فارسی مشارکت کنم.

هروقت نسخه‌ی بومی سرویس استریم پورن رو هوا کردن می‌شه گفت طرحشون اجراییه.

Flameshot is a free open source screenshot app for Linux, Mac and Windows. You can follow at:

➡️ @flameshot

The website is at flameshot.org

Flameshot does more than just capture the screen, it also includes editing tools and upload features.

#FlameShot #FOSS #FLOSS #Libre #FreeSoftware #OpenSource #Apps #App #Screenshot #Screenshots

پیام‌های خصوصی ماستودون مثل یادگاری‌ نوشتن روی دیوار زندان‌ شده واسم.

یه چیزی گزیدم که دارم به *** می‌رم.

من گفتم که باید از کانادا ترسید.
رندمون کردن.

اگر نمی‌زنیدم به نظرم شاپور بختیار یکی از کساییه که تو تاریخ سیاسی ایران خیلی بهش ظلم شده.

So, #Facebook's next steps would be taking down #Firefox for accessing Instagram contents and taking down #Telegram for using Facebook trademark by having "gram" in it's name.
#Barinsta
github.com/austinhuang0131/aus

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.