സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിന്റെ ഇത്രേം ഭയാനക വേർഷൻ ആദ്യം ആയിട്ടാണ് കാണുന്നെ

#COVID__19
#palakkad

@cidescape ഒരു കോവിഡ് നിലവിളി ശബ്ദം ആണ് ആ കേൾക്കുന്നത്

Follow

@lameduck87 ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട, എസ്ക്കേപ്പ് !

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.