تو خیابون ولیعصر اونم جایی که خبری از چنارهای قدیمی نیست به دیوار تکیه داده بود.
خوبی تعمیر کفش اینه که چند دقیقه‌ای که اون دمپایی آبی رو پات می‌کنی وارد زندگی روزمره کفاش میشی. باهات درد و دل می‌کنه و از روزگار حرف می‌زنه.
جانباز بود؛ ۵۰ ماه جبهه رفته بود. اصلا هم وعضش رو درام نمی‌کرد! بهش گفتم جلوی کفشم رو چسب بزن گفت بدوزم بهتره! گفتم نخ سفید داری؟ گفت بله که دارم؛ خانم ما اگر کاری رو بلد نباشیم می‌گیم بلد نیستیم، مثل آخوندا نیستیم که!

Follow

یه پسری این وسطا اومد بهش گفت حاجی دیروز ازت واکس خریدم یادته؟ مامانمم بعدش اومده خریده. گفت خوب بازم می‌خوای؟ و خندید.
پسر گفت نه پس بیارم میگیری؟ گفت آها آره بیار بیار. با خوشرویی و خوش خندگی. همینقدر زندگی و تازگی و استواری توی روزمره‌اش جاری بود.
کیف می‌کنم از این متد تعمیر کفش و لباس :)
از سرک کشیدن تو زندگی روزمره مردم که خیلی جای قشنگیه
خیلی جای مهمیه خیلی جای پر امیدیه 😍

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.