Follow

Palagi ko talagang kinakausap sarili ko, tungkol sa kung ano-ano. Kaya sana makagawa ako uli ng blog, pero ako na 'yung nag-code, para doon ko isusulat.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.