گر العان بهتون بگن برای مسافرت رایگان به هرجا دوست داری میتونی بین دو وسیله زیر انتخواب کنی کدوم انتخواب میکنید

یعنی ساکت تر از اینجا جایی نیست

موستادون خیلی خلوته ولی اینده همه میان این ور

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.