നിങ്ങൾക്കൊരു പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റടിച്ച് കേട്ട് കേട്ട് വെറുപ്പിച്ച് എടുക്കുന്ന ശീലുമുണ്ടോ ഗായസ്. എനിക്കുണ്ട് :(

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.