آدرس سایت تتل بت
about:blank

به خاطر بیماری ابوی گرامی، ۴سال با قدرترین طبیبان طب سنتی ایران، مستقیم در ارتباط بودم، اگر بخواهم خاطره همراهی‌شان را بنویسم، بیشتر شبیه کمدی‌ست تا یک مستند علمی :))
هر طبیبی رو که شما کلیپ‌هاشون رو دیدید، من مستقیم ماه‌ها باهاش در ارتباط بودم

طرف هر غلطی خواسته کرده، کارتل مواده، عقد رو باید بره کلیسا ولی؟ :))

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.