پدر برنامه نویسی ایران کیه؟

محسن مدحج هستم پدر برنامه نویسی‌ ایران👨🏻‍💻😏

محسن مدحج هستم پدر برنامه نویسی‌ ایران👨🏻‍💻😏

mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.