آیا «ماستودن، نسخه شکست آزادی بیانه»؟

کاربری روی توییتر، ماستودون را «نسخه شکست آزادی بیان» نامیده است. آیا چنین است؟ fediverse.blog/~/آزاد/آیا-ماست

@ahangarha @ahangarha
این برای من هم خیلی موضوع جالبی بود. برای این که ببینیم ماستدون چجوری با آزادی بیان مقابله می‌کنه، فقط کافیه مثال Gab رو دید.

@ahangarha @ahangarha

با این که قبلا درخواست داده شد که نمونه‌های Gab بسته بشن [1] اما ماستدون این کار رو انجام نداد. به‌جاش یک نوع پیمان‌نامه ساخت [2] تا اگر قوانین نمونه‌ای با این پیمان‌نامه سازگار باشه، جزو لیست‌های عمومی قرار داده باشه.

اما در مقابل اون Tusky توی سورسش ارتباط با Gab رو قطع کرده. [3]

1: github.com/tootsuite/mastodon/issues/11129
2: joinmastodon.org/covenant
3: github.com/tuskyapp/Tusky/pull/1303

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.