دختر عمه‌ام فوت شد. کلی گریه کردم. هنوز هم باورم نمی‌شه. چکاپ‌های دوره‌ای ضروری هستند.
ماموگرافی، پاپ‌اسمیر و ...
جدی بگیرید.

@mz
تسلیت می‌گم محمد جان، غم نبینی

Follow

@hazh
ممنونم.
شادی و تندرستی برای خودت و عزیزانت آرزو می‌کنم.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.