در سایت پلیس فتا شکایت ثبت کردم.

Follow

@ssmns
از سایت چون اون فایل رو علیرغم گزارشم برنداشت.
از شماره تلفنی که پیامک فرستاده بود.

@ssmns
قبلا یک بار نتیجه گرفتم اما خیلی پیگیری کردم تا به نتیجه رسید.
به هر حال به نظرم راه درستش آموزش مردم هست

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.