من کیک و شیرینی خیلی دوست ندارم اما ترنجبین بانو دوست داره و حسابی هم وقت می‌ذاره برای خودش درست می‌کنه و با کیف می‌خوره.
برای ما کمی طول کشید تا برسیم به اینکه ما قرار نیست برای هم زندگی کنیم. قراره با هم زندگی کنیم.
در زندگی مشترک قرار نیست فداکارانه در خدمت خواسته‌های هم باشیم. با هم زندگی کردن نیاز به انعطاف داره. همونطور که سر زدن به تمام مغازه‌های یک پاساژ برای خرید کفش خوشایند من نیست، چند ساعت پشت سر هم فوتبال دیدن من هم خوشایند او نیست.
همه ما باید خوشی‌های مخصوص به خودمون رو حفظ کنیم.

Follow

همه نیاز به فضای خصوصی داریم حتی در زندگی مشترک.
از علاقه‌مندی‌های مشترک خیلی استقبال می‌کنیم اما وقت‌هایی رو هم به خودمون و آنچه دوست داریم اختصاص بدیم.
و چون اینجا جمع دوستان جمعه این رو هم بگم جنبش نرم‌افزار آزاد و متعلقاتش رو به زور وارد زندگی مشترک نکنید.
از واتس‌اپ استفاده می‌کنم چون هنوز معادل مطلوبی که با اقبال عموم روبرو باشه براش وجود نداره.
اینستاگرام رو تعطیل کردم چون نبودش در زندگیم معنادار نبود.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.