می‌دونین این چیه؟
@danialbehzadi
به زودی راجع بهش بیشتر می‌نویسم

@danialbehzadi
اگر جدی پاین نوت می‌خوای بگو سفارش بذارم برات
هزینه‌اش هم قیمتش هست به اضافه ۲۵ دلار هزینه باربری که وقتی آورد به دلار پرداخت می‌کنیم

@mz
پاین‌نوت واقعا برای فروش موجوده؟ روی فروشگاه pine64 پیدا نکردم.
@danialbehzadi

Follow

@ahangarha @danialbehzadi
باز هم با این حال اگر کسی رو می‌شناسی که می‌تونه روش وقت بذاره و کار کنه و خودش هم تمایل داشته باشه می‌تونم بدم بهش

@mz
کسی غیر از کله‌خراب‌هایی مثل خود ما رو نمی‌شناسم.

خودم هم که بلد نیستم کاری کنم.
@danialbehzadi

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.