یه ابزاری دارم توی ویندوز به اسم Macrium Reflect که باهاش می‌شه از ویندوزی که نصب کردی و ابزاریی که نصب کردی یه ایمج درست کرد و بعد دوباره Restoreش کرد مشابهش چیزی بی درد سر تو لینوکس داریم؟
@danialbehzadi و دیگر دوستان .

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.