اونقدر دوره که یادم نمیاد آخرین بار، کِی بود که ب خودم افتخار کردم .

Follow

@Mmdreza
برای من امروز بود که اولین برنامه درست و حسابیم رو با rust نوشتم.
کلا باید بشینم یه کتاب بنویسم در مورد اینکه چجوری بدون یاد گرفتن یه زبان، باهاش یه برنامه کاربردی بنویسیم :)

@mz هیچی دیگه خوشحالم نمی کنه . چیزی هم ندارم که بابتش امیدوار باشم. اتفاق هم اکه بیفته قطعا یه اتفاق بدخواهند بود .

@Mmdreza
نمی‌دونم همه آدم‌ها زندگی‌های متفاوت و شرایط متفاوتی دارند. هر کسی هم بهت بگه که تجربه مشابهی داشته و بهت راه حلی رو بده که برای خودش موثر بودن بیشتر وقت‌ها مزخرف می‌گه.
امیدوارم بتونی به کارهایی برسی که برات لذت‌بخش باشند.

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.