یه کلمه گفتم می‌خوام i3 رو امتحان کنم، ۶۰۰ نفر گفتن نتونستن باهاش ارتباط برقرار کنن. ناامید ناامید شدم.

Follow

@0xarh
من سالهاست که از ویندومنیجرهای مختلف استفاده کردم. I3، dwm، sway،. ...
به نظرم tiling window manager ها بهترین تجربه کاربری رو می‌دن بهت.
این تجربه چنان خوشایند بود برام که مصمم شدم که ویندو منیجر تازه‌ای بسته به خواست‌ها و نیازهای خودم بنویسم
کلیدواژه‌های i3wm workflow و i3wm rice رو جستجو کن و ویدیوهای مربوط بهش رو ببین

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.