جایگزین برای #گیت‌هاب و #گیت‌لب چی پیشنهاد می‌کنید و چرا؟ اولی به خاطر آزاد نبودن گزینه‌ام نیست و دومی به خاطر #تحریم ایران.

می‌خوام کدهای سایت الگوهای فارسی برای لیبره‌آفیس persian-templates.net رو بگذارم جایی که بقیه هم بتونن گسترشش بدن.

@ssmns @muio @ahangarha @danialbehzadi

ممنون از همه. من جز کمی framagit که با گیت‌لب کار می‌کنه، بقیه رو نمی‌شناختم. اگه دلیلی برای پیشنهادتون دارید هم ممنون می‌شم بگید.

@masoud @ssmns @muio @ahangarha
خوبی سورس‌هات اینه که لازم نیست برای مشارکت روی پروژه، روی پایگاه میزبان کد حساب داشته باشی.

@danialbehzadi
بلکه کجا حساب داشته باشی؟ بر پایهٔ اکتیویتی‌پابه یعنی یا چیز مشابهی؟
@ssmns @muio @ahangarha

Follow

@masoud @danialbehzadi @ssmns @muio @ahangarha
نه یه ایمیل داشته باشی کافیه

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.