Follow

به نظرم تصمیمی که neovim برای پشتیبانی از lua گرفته در مقایسه با ویم‌اسکریپت خیلی تصمیم به جا و درستیه.
خیلی در مقایسه با vimscript قابل فهم‌تره حتی نسخه جدید vimscript هم خیلی عقب‌تره از lua.
با این حال تصمیم توسعه دهندگان ویم رو هم قبول دارم و درست می‌دونم. یکی از بزرگترین مزایای استفاده از نرم‌افزارهای آزاد قدرت انتخابه

Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.