پرواز عشق
بداهه‌نوازی تار در آواز اصفهان
اثر محمدرضا لطفی، سال ۱۳۶۳


آمد شراب آتشین
ای دیو غم کنجی نشین
ای جان مرگ اندیش رو
ای ساقی باقی درآ
ای هفت گردون مست تو
ما مهره‌ای در دست تو
ای هست ما از هست تو
در صد هزاران مرحبا
(شعر از دیوان شمس مولانا)

قطعه ی شراب آتشین، آواز و دوتار:غفورمحمدزاده، از آلبوم هفت شهر عشق

گراب کم‌کم به عنوان سیستم عامل جدید شروع به رقابت می‌کنه

اگر پسته دوست دارید باید حتما این رو امتحان کنید.
مغز پسته وحشی یا بنه.


فیلم موزیکال خوب در سینمای ایران بسیار کم است. حسن کچل ساخته علی حاتمی و یکی از نمونه‌های خوب یک فیلم موزیکال در سینمای ماست.

مجله سخن از سال اول تا بیست و شش
نویسنده ها:
جمالزاده
ناتل خانلری
محمد جعفر محجوب
سلمان ساوجی
دکتر محمود صناعی
نادر نادر پور
نجف دریابندری و ...

ای حوری برهنه باغ خیال من
از بید ها بلند تری دلربا تری
بیهوده طرح قامت خود در هوا مریز
آخر تو با من از همه کس آشنا تری
من پرده از بهار تنت بر فکنده ام
من پیکر سپید ترا چون درخت بید
با دستهای وحشی خود پوست کنده ام
بیدی که پوست کنده شود تازه و تر است
شفاف تر ز آب و خنک تر ز مرمر است
من دیده ام که ماهی سرخ لبان تو
در چین آبهای جبینت به گردش است

Show thread

اتاق استاد سیاحی
همه اتاق قفسه‌بندی شده و تقریبا همه کتاب‌ها حاشیه نویسی دارند.
sayyahi.com

سلام
کسی می‌دونه داستان این آیکون بی‌اسم چیه؟
هیچ بلایی نمی‌تونم سرش بیارم.
@danialbehzadi

Show older
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic, mainly English-speaking instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.