Follow

اگر چه برای به دست آوردن بیشترین سود از داده ای که در حال توسعه آن هستید، باید آن را انحصار کنید، اما این به این معنی نیست که داده های عمومی را باید به صورت عام المنفعه تولید کنید و هزینه تولید آن را از جیب پرداخت کنید. شما می توانید در توسعه داده های عمومی مشارکت کنید و مزد کار خود را دریافت کنید. روش های متداول این کار را ببینید:
pdcommunity.ir/articles/make-m

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.