Follow

فرض کنید وب جهانی یک شبکه انحصاری بود؛ در این صورت شما برای ورود به آن باید اطلاعات خود را در اختیار صاحب وب قرار می دادید یا مطالب خود را با سیاست های او هماهنگ می کردید که حذف نشود. یعنی عملا دیگر وب وجود نداشت.
شبکه های انحصاری که عموما بر پایه داده های انحصاری ساخته شده اند، همان معایب داده های انحصاری را دارند؛ پس بهتر است برای مقابله با انحصارگران، از جایگزین های غیرمتمرکزشان که بر پایه داده های عمومی است استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
pdcommunity.ir/articles/distri

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.