Follow

لوگو داده های عمومی در دو مدل عادی و کوچک وجود دارد. این لوگو که با جاوا اسکرپیت ساخته شده است، خود یک داده عمومی است و شما می توانید از آن بیاموزید یا با تغییر آن، تصویر دیگری ایجاد کنید. مخزن گیت لوگو:
framagit.org/pdcommunity/logo
همچنین برای دیدن معنی، شرایط استفاده و اطلاعات بیشتر درباره لوگو، این صفحه را ببینید:
pdcommunity.ir/about/logo/

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.