Follow

پردازنده های x86 که انحصار تولیدشان در اختیار اینتل و AMD است بازار رایانه های رومیزی را تسخیر کرده اند. در زمینه موبایل اگرچه اوضاع با حضور پردازنده های ARM بهتر است و شرکت های متفاوتی می توانند پردازنده موبایل تولید کنند، اما باید مجوز این کار را از ARM بخرند.
آیا ISA هایی که داده های عمومی هستند، مانند MIPS یا RISC-V می توانند به سلطنت ARM و اینتل پایان دهند؟ گذر زمان به این سوال پاسخ می دهد.
خواندن این مقاله درباره RISC-V خالی از لطف نیست:
bloomberg.com/news/articles/20

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.