Follow

با جایگزین یاب می توانید جایگزینی برای نرم افزار ها و خدمات انحصاری پیدا کنید. استفاده از جایگزین های با داده های عمومی، علاوه بر سود نرساندن به انحصار گران، در اکثر مواقع باعث می شود که از خدماتی با کیفیت بیشتر و هزینه کمتر بهره مند شوید.
برای مثال کم اسکنر یک نرم افزار انحصاری معروف برای تصویر برداری از اسناد است که با جایگزین کردن آن، از شر تبلیغات برنامه و همچنین واترمارک برنامه بر روی عکس هایتان خلاص می شوید.
کم اسکنر را در جایگزین یاب جستجو کنید:
alternative.pdcommunity.ir

· · Web · 0 · 2 · 8
Sign in to participate in the conversation
mas.to

Hello! mas.to is a general-topic instance. We're enthusiastic about Mastodon and aim to run a fast, up-to-date and fun Mastodon instance.